top of page

Làm thế nào để xử lí sự khó chịu của trẻ khi đi du lịch

𝑇𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎𝑦: 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢́𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜 𝑟𝑢́𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̣𝑖.


𝑇ℎ𝑒̂𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑖̀ ℎ𝑜𝑎̃𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑜 đ𝑖𝑒̂̉𝑚, 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̣𝑝 đ𝑜̂̉.


𝑽𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒉𝒂̃𝒚 𝒍𝒖̛𝒖 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒆̣𝒐 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉 đ𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 "𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏" 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒐̛𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈.


1. Đ𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀𝑖 đ𝑜̂̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉: 𝑆𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑡, 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑜̂ 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑎́𝑛 𝑚𝑎̀𝑢....


2. 𝐻𝑎̃𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑘𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛: 𝐾𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑢̛𝑢 𝑘𝑖̀ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑛𝑔ℎ𝑒, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑒́ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒.


3. 𝑁𝑜́𝑖 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́.


4. 𝐶ℎ𝑜 𝑎̆𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐.


5. 𝑀𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣, 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑟𝑒̉.


6. 𝑈𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐: Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐/ "𝑛𝑢𝑜̂́𝑡" 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑎𝑢 𝑡𝑎𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎𝑦.


7. Đ𝑎̣̆𝑡 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑒̂́: 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑒̣ đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢́ 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑜̂̉, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̂́𝑖 đ𝑖.


8. 𝑇𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑢̉ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎𝑦.


9. Đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖̣𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛/ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑥𝑒𝑚 𝑇𝑉.


Tham khảo từ: today.com


1 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page